Jan Paweł II, w 57. numerze encykliki «Evangelium vitae» z mocą napisał: „mocą Chrystusowej władzy udzielonej Piotrowi i jego Następcom, w komunii z biskupami Kościoła Katolickiego, potwierdzam, że bezpośrednie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze aktem głęboko niemoralnym. Doktryna ta, oparta na owym niepisanym prawie, które każdy człowiek dzięki światłu rozumu znajduje we własnym sercu (por. Rz 2, 14-15), jest potwierdzona w Piśmie Świętym, przekazana przez Tradycję Kościoła oraz nauczana przez Magisterium zwyczajne i powszechne”.

Bóg czeka cierpliwie , aż Polska zrobi porządek we własnym kraju z tą ohydną praktyką zabijana dzieci w łonie matki. Dlatego jeszcze jest ucisk i doświadczenie, jest przyczyna to i są skutki. Papież Jan Paweł II apelował do rodziców aby nie zabijać swoich dzieci. Jak długo jeszcze Bóg będzie czekał na opamiętanie narodu polskiego.

Jan_Pawel_II_ 3

Tylu świetnych , wielkich ludzi zabiliśmy w łonach , tylu świętych się nie narodziło, tylu wynalazców nie mogło wspomóc narodu polskiego bo jego matki i ojcowie zabili ich jeszcze w brzuchu. Dlaczego nie myślimy samodzielnie , to nie jest nasza kultura – zabijanie dzieci. Chciejmy to zmienić , a Bóg zacznie nas i nam błogosławić. 

Pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował zabijanie poczętych dzieci, był Związek Radziecki 18 listopada 1920 roku.

aborcja1

Ludobójca – komunista Lenin, po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej zrealizował swoją wcześniejszą dyrektywę: „domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia” (W. Lenin, Klasa robotnicza a neomaltuzjanizm, w: W. Lenin, Dzieła, Warszawa „Książka i Wiedza” 1950, t.19, s. 321). Przypomnijmy, że w całej ówczesnej Europie prawo chroniło życie ludzkie.

Drugim przywódcą europejskim, który doprowadził do legalizacji aborcji w swoim kraju był Adolf Hitler. Dążąc do utworzenia czystej, biologicznie mocnej „rasy panów”, doprowadził w 1933 roku, do legalizacji zabijania niemieckich nienarodzonych dzieci, które posiadały lub mogły posiadać wady wrodzone. Należy dodać, że hitlerowscy „ustawodawcy” chronili surowymi sankcjami karnymi życie zdrowych, niemieckich dzieci, dążąc do demograficznego wzrostu „rasy panów”.

stopaborcji     Polacy dali się nabrać !!!

wypowiedź Martina Bormana, szefa kancelarii Hitlera i „sternika” NSDAP: „Obowiązkiem Słowian jest pracować dla nas. 

Płodność Słowian jest niepożądana. Niech używają prezerwatyw albo robią skrobanki – im więcej, tym lepiej. Oświata jest niebezpieczna

(cyt. za: J. Heydecker, J. Leeb „Trzecia rzesza w świetle Norymbergi – bilans tysiąclecia”, Książka i Wiedza, Warszawa 1979, s. 391).

aborcja4

Powróć Polsko do praw Bożych, a będzie pięknie… zawsze jest nadzieja – 5 nie zabijaj.

fragmenty http://www.swietyjozef.kalisz.pl/OtoczmyTroskaZycie/13.html